Saturday, April 29, 2006

วิธีแก้ไข mysql ให้รับการเชื่อมต่อภายนอก

ปกติแล้วค่าเริ่มต้นจากโปรแกรมฐานข้อมูลฟรี ยอดนิยมอย่าง mysql นั้นจะไม่กำหนด
รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้ฐานข้อมูลไว้ แต่จะทำการบังคับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
ว่าจะมีการเชื่อมต่อมาจากภายในเครื่องตัวเองเท่านั้น

ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ในตารางชือ user ในฐานข้อมูลชื่อ mysql


- วิธีแก้ไข

ในฟิลด์ host ให้เปลี่ยนจากเดิมที่เป็น localhost แก้ให้เป็น %


- ข้อแนะนำ

ผมเองคิดว่าหากใช้ในแง่ของ Web Application เท่านั้น การที่จะให้ mysql เป็นแบบ localhost
ก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมดีอยู่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน แต่หากต้องการใช้รอรับการเชื่อมต่อ
จากภายนอกก็ควรที่จะเปลี่ยนตามที่ได้แสดงไว้ในวิธีการแก้ไข